strike

strike
1. past tense - struck; verb
1) (to hit, knock or give a blow to: He struck me in the face with his fist; Why did you strike him?; The stone struck me a blow on the side of the head; His head struck the table as he fell; The tower of the church was struck by lightning.) slå, treffe
2) (to attack: The enemy troops struck at dawn; We must prevent the disease striking again.) angripe; ramme; slå til/ned
3) (to produce (sparks or a flame) by rubbing: He struck a match/light; He struck sparks from the stone with his knife.) tenne; slå gnister
4) ((of workers) to stop work as a protest, or in order to force employers to give better pay: The men decided to strike for higher wages.) streike, gå til streik mot
5) (to discover or find: After months of prospecting they finally struck gold/oil; If we walk in this direction we may strike the right path.) støte på, finne
6) (to (make something) sound: He struck a note on the piano/violin; The clock struck twelve.) slå (an)
7) (to impress, or give a particular impression to (a person): I was struck by the resemblance between the two men; How does the plan strike you?; It / The thought struck me that she had come to borrow money.) slå, bli slått, virke, få inntrykk av
8) (to mint or manufacture (a coin, medal etc).) prege
9) (to go in a certain direction: He left the path and struck (off) across the fields.) gå, kjøre; snu
10) (to lower or take down (tents, flags etc).) ta ned; bryte; stryke, fire
2. noun
1) (an act of striking: a miners' strike.) streik
2) (a discovery of oil, gold etc: He made a lucky strike.) rikt funn
- striking
- strikingly
- be out on strike
- be on strike
- call a strike
- come out on strike
- come
- be within striking distance of
- strike at
- strike an attitude/pose
- strike a balance
- strike a bargain/agreement
- strike a blow for
- strike down
- strike dumb
- strike fear/terror into
- strike home
- strike it rich
- strike lucky
- strike out
- strike up
streik
I
subst. \/straɪk\/
1) streik
2) slag, hugg
3) (om klokke) slag
4) (militærvesen, spesielt flyvåpen) angrep, raid
5) (geologi eller gruvedrift) strøk
6) (mineralogi) rikt funn (av olje e.l.)
7) (overført) suksess, fremgang, hit
he made a strike with his first novel
hans første roman var en suksess
8) (om orm) hugg
9) (om fisk) napp
10) (softball, baseball) strike, bom
11) (bowling) strike
be on strike streike
call a strike erklære streik
go on strike eller come\/turn out on strike streike, gå til streik, legge ned arbeidet
lucky strike rikt funn (overført) lykketreff
II
verb (stru ck eller struck - gammeldags:
stricken) \/straɪk\/
1) slå (til), gi et slag
he struck me in the face
han slo meg i ansiktet
he struck the knife out of my hand
han slo kniven ut av hånden på meg
2) slå på, slå mot
it sounds hollow when struck
den høres hul ut når man slår på den
3) slå seg på
he struck his knee
han slo seg på kneet
4) treffe, ramme, slå ned
the blow struck him on the chin
slaget traff ham på haken
the tree was struck by lightning
treet ble truffet av lynet
5) slå mot, støte mot, tørne mot, kollidere med, støte inn i, støte bort i
the car struck a tree
bilen kolliderte med et tre
6) ramme, treffe, slå til, sette inn, hjemsøke
when the epidemic struck
da epedemien satte inn
7) (sjøfart) gå på grunn, støte på, gå på
the ship struck a rock
skipet gikk på et skjær
8) (overført) støte på, møte
they struck various difficulties
de støtte på ulike problemer
9) treffe på, finne, oppdage, gjøre funn
strike gold
finne gull
10) nå (frem til), komme frem til
she struck the main road
hun kom ut på hovedveien
the sound struck my ear
lyden nådde øret mitt
11) felle, drepe
12) gjennombore, trenge gjennom, penetrere
strike a whale with a harpoon
gjennombore en hval med harpun
13) spidde, stikke (ned)
he struck his dagger into him
han stakk dolken inn i ham
14) hugge, bite
15) (overført) slå, frappere, forbause
what struck me was that you are good at this
det som slo meg, var at du er flink til dette
16) gjøre sterkt inntrykk på, slå, fylle
the sight struck them with horror
synet fylte dem med frykt
17) gi inntrykk av, late til, synes
it strikes me as being the best
den later til å være den beste
18) slå, falle inn
the thought struck me that this is worth something
det slo meg at dette må være verdt noe
it struck me that he was not telling the truth
jeg fikk inntrykk av at han ikke fortalte sannheten
19) fange, fengsle, tiltale
it strikes my imagination
det tiltaler fantasien min
20) falle på, treffe
the sun struck the tree
solen falt på treet
it struck my eye
jeg fikk øye på det
a terrible sight struck our eyes
et forferdelig syn møtte oss
21) prege, slå
strike a coin
prege en mynt
strike a medal
22) (musikk) slå an
strike a chord
slå an en akkord
23) stryke, slette
strike a name from the list
stryke et navn fra listen
24) (sjøfart) stryke, ta ned, fire
strike sail
stryke seil
25) ta ned, demontere
strike a tent
ta ned et telt
26) (om konto) avslutte, gjøre opp
27) finne, komme frem til, inngå, slutte
strike a compromise
komme frem til et kompromiss
strike a pact
28) beregne, ta
strike an average
finne middeltallet
29) (amer.) gå til streik mot
strike an employer
gå til streik mot en arbeidsgiver
30) innta, stille seg i
strike a pose
posere \/ stille seg i positur
31) nappe
the fish struck the bait
fisken nappet
32) (militærvesen) angripe, gå til angrep
33) (teknikk) stryke av
strike a measure
stryke av et mål
34) (om klokke) slå
the clock struck
klokken slo
35) gå, ta veien, legge i vei, gi seg i vei
they struck across the field
de la veien tvers over jordet
strike for home
(begynne å) gå hjemover
36) (om fyrstikk) tenne, ta fyr
the match won't strike
fyrstikken tenner ikke
37) (om ild eller gnist) slå
38) (om plante) slå rot, feste rot, sette rot
39) (sport) sparke, slå, treffe
be struck down by\/with bli rammet av
she was struck down by a disease
hun ble rammet av en sykdom
it struck home den satt, den virket
strike at slå etter, rette et slag mot angripe, slå til mot
strike at something støte mot noe
strike back slå igjen, slå tilbake
strike blind slå med blindhet, gjøre blind
strike dead eller strike to death slå i hjel, drepe
strike down slå ned, slå til jorden, felle knekke, bryte ned
strike dumb gjøre stum, gjøre målløs
strike for streike for slå et slag for
strike for freedom
slå et slag for frihet
legge kursen mot, gå i retning av, dra i retning av
strike in (gammeldags) avbryte, skyte inn
strike in with a remark
skyte inn en bemerkning
(om sykdom) angripe de indre deler
strike into slå inn på, svinge inn på
strike into a bypath
slå inn på en sti
slå over i
strike into a gallop
slå over i galopp
komme inn på
strike into a new subject
komme inn på et nytt emne
strike it rich finne en gullåre (hverdagslig) bli plutselig rik, skaffe seg en formue raskt
strike (it) lucky ha flaks, være heldig
strike me dead! eller strike me dumb! eller strike me punk! eller strike up a gum-tree! eller strike a light! forbaske meg! , det var som pokker!
strike off hugge av, slå av (overført) skjære av, isolere stryke (typografi) trykke
strike off 5,000 copies of a book
trykke 5000 eksemplarer av en bok
improvisere, riste ut av ermet
strike off a sonnet
improvisere en sonett
koke i hop, raske sammen
strike off some letters
koke i hop noen brev
stryke av, (av)rette gi seg i vei, starte, gå videre
we struck off on foot
vi gikk videre til fots
svinge av, ta av
strike off to the right!
ta av til høyre!
(om kirkeklokke) begynne å ringe
strike (up)on komme på, finne på
we struck upon a new plan
vi kom på en ny plan
falle på
the sun struck on her face
solen falt på ansiktet hennes
strike out (frembringe ved å) slå (overført) fremkalle stryke ut, stryke over
strike out a name
stryke ut et navn
finne på, tenke ut
strike out a plan
tenke ut en plan
komme på
strike out a new method
komme på en ny metode
(også overført) skissere raskt brøyte, bane
strike out new paths
brøyte nye veier
slå omkring seg
he began to strike out wildly
han begynte å slå vilt rundt seg
rette et slag mot begi seg av sted, dra av sted
the boys struck out across the field
guttene satte av sted over jordet
(i baseball) slå ut slåer (i baseball, om slåer) bli utslått
strike out for sette kursen mot
strike out for oneself eller strike out a line\/path for oneself eller strike out one's own gå sine egne veier, stake ut sin egen kurs
strike out of avvike fra, forlate
strike out of the path
forlate stien
strike through trenge gjennom, slå gjennom stryke over
strike a word through
stryke over et ord
strike up innlede, knytte
strike up a friendship
innlede et vennskap
(musikk) spille opp
the band struck up a waltz
bandet spilte opp en vals
slå opp
strike up a tent
slå opp et telt
strike while the iron is hot smi mens jernet er varmt

English-Norwegian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Strike — Strike, v. t. [imp. {Struck}; p. p. {Struck}, {Stricken}({Stroock}, {Strucken}, Obs.); p. pr. & vb. n. {Striking}. Struck is more commonly used in the p. p. than stricken.] [OE. striken to strike, proceed, flow, AS. str[=i]can to go, proceed,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Strike — may refer to:Refusal to work or perform* Strike action, also known as a Walkout, a work stoppage by a corporation or public institution * General strike, a strike action by a critical mass of the labor force in a city, region or country *Church… …   Wikipedia

 • strike — 1 vb struck, struck, also, strick·en, strik·ing vi 1: to remove or delete something 2: to stop work in order to force an employer to comply with demands vt 1: to remove or delete from a legal document a …   Law dictionary

 • strike — [strīk] vt. struck, struck or occas. (but for vt. 11 commonly and for vt. 8 & 15 usually) stricken, striking, [ME striken, to proceed, flow, strike with rod or sword < OE strican, to go, proceed, advance, akin to Ger streichen < IE * streig …   English World dictionary

 • Strike — Strike, v. i. To move; to advance; to proceed; to take a course; as, to strike into the fields. [1913 Webster] A mouse . . . struck forth sternly [bodily]. Piers Plowman. [1913 Webster] 2. To deliver a quick blow or thrust; to give blows. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • strike — ► VERB (past and past part. struck) 1) deliver a blow to. 2) come into forcible contact with. 3) (in sport) hit or kick (a ball) so as to score a run, point, or goal. 4) ignite (a match) by rubbing it briskly against an abrasive surface. 5) (of a …   English terms dictionary

 • strike — {vb 1 Strike, hit, smite, punch, slug, slog, swat, clout, slap, cuff, box are comparable when they mean to come or bring into contact with or as if with a sharp blow. Strike, hit, and smite are the more general terms. Strike, the most general of… …   New Dictionary of Synonyms

 • Strike — Strike, n. 1. The act of striking. [1913 Webster] 2. An instrument with a straight edge for leveling a measure of grain, salt, and the like, scraping off what is above the level of the top; a strickle. [1913 Webster] 3. A bushel; four pecks.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • strike — [v1] hit hard bang, bash, beat, boff, bonk, box, buffet, bump into, chastise, clash, clobber, clout, collide, conk*, crash, cuff*, drive, force, hammer, impel, knock, percuss, plant*, pop*, pound, pummel, punch, punish, run into, slap, slug,… …   New thesaurus

 • Strike — steht für: einen Begriff aus dem Baseball, siehe Strike (Baseball) ein Wurfereignis beim Bowling, siehe Strike (Bowling) den Basispreis eines Optionsscheines, siehe Ausübungspreis eine Filmkomödie aus dem Jahr 1998, siehe Strike! – Mädchen an die …   Deutsch Wikipedia

 • Strike — 〈[straık] m. 6; Sp.〉 1. 〈Bowling〉 vollständiges Abräumen mit dem ersten od. zweiten Wurf 2. 〈Baseball〉 verfehlter Schlag 3. 〈umg.〉 Glücksfall, Treffer (meist als Ausruf der Freude) [engl., „Treffer“] * * * Strike [stra̮ik], der; s, s [engl.… …   Universal-Lexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”